Powstają pierwsze rozdziały książki prof. Macieja Gromadzkiego o roślinach i zwierzętach na terenie gmin Gniewino i Wejherowo

Pierwszy z nich prezentuje ogólną charakterystykę przyrody w naszej okolicy. Zawiera dużo ciekawych informacji o naszym bogactwie natury, rezerwatach, pomnikach przyrody itp. Oto wybrane fragmenty:

W gminie Gniewino występują następujące formy ochrony przyrody:

  1. Rezerwat przyrody Długosz Królewski w Łęczynie
  2. Obszar Natura 2000 Opalińskie Buczyny
  3. Choczewsko-Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu
  4. Pomniki przyrody.

 

Rezerwat przyrody Długosz Królewski w Łęczynie o powierzchni 2 ha jest rezerwatem florystycznym na obszarze torfowiskowym Puszczy Wierzchucińskiej. Znajduje się w południowo-zachodniej części gminy. Został utworzony w 1977 r. Oprócz objętego ochroną ścisłą długosza królewskiego występują tu także chronione częściowo: widłak jałowcowaty, widłak goździsty oraz bagno zwyczajne. Rezerwat jest udostępniony do zwiedzania.

Obszar Natura 2000 Opalińskie Buczyny PLH220099 (pow. 355,7 ha) to niewielki fragment strefy krawędziowej Wysoczyzny Żarnowieckiej na południowym brzegu Jez. Żarnowieckiego. W południowej części obszaru znajdują się doliny z dwoma niewielkimi strumieniami uchodzącymi do Piaśnicy. Zasila je kilka czynnych źródlisk oraz obszarów wysiękowych, częściowo na trawertynach (martwica wapienna).

Dominujące są tu układy ekologiczne lasów bukowych – kwaśna buczyna niżowa i żyzna buczyna pomorska, obejmujące obszary wokół źródlisk i wododziały. Niewielkie fragmenty lasów grądowych i łęgowych zlokalizowane są w dolinach strumieni oraz na dość znacznym obszarze wysiękowym we wschodniej części ostoi. Ostoja obejmuje unikatowe w skali kraju i niżu europejskiego, a przy tym dobrze zachowane, zbiorowiska źródliskowe. Bardzo cenne są też łęgi olszowo-jesionowe i jesionowo-wiązowe. Na uwagę zasługuje znaczny obszar niewiele zniekształconych lasów bukowych, w tym żyznej buczyny pomorskiej. Omawiany teren jest jednocześnie stanowiskiem szeregu rzadkich, ginących i objętych ochroną prawną gatunków roślin i zwierząt, w tym taksonów o podgórsko-górskim charakterze zasięgu.

Choczewsko-Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia całego obszaru wynosi 8684 ha, z czego na terenie gminy Gniewino znajduje się część południowa z jeziorami Salińskim i Czarnym. Teren ten cechuje się istotnym nagromadzeniem walorów przyrodniczych, rzeźba terenu charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem. Na terenie tym przeważają zbiorowiska żyznych buczyn i lasów bukowo-grabowo-dębowych. Znajduje się tu również zgrupowanie największych w województwie jezior lobeliowych: Salińskie, Czarne, Dąbrze oraz w sąsiedniej gminie Choczewo Jezioro Choczewskie.

Jeziora lobeliowe to specyficzny rodzaj jezior w Polsce, występujących przede wszystkim na Pojezierzu Pomorskim, w Borach Tucholskich, na Równinie Charzykowskiej i Pojezierzu Kaszubskim. Charakteryzują się małą powierzchnią, niewielką głębokością, piaszczystym dnem, małą ilością składników odżywczych oraz wysoką czystością wód, w których występuje roślina lobelia jeziorna, od której jeziora te wzięły nazwę”.

W gminie Wejherowo występują następujące formy ochrony przyrody:

  1. Rezerwaty przyrody: Gałęźna Góra, Lewice, Pełcznica, Cisowa
  2. Obszary Natura 2000: Biała PLH220016, Orle PLH220019, PełcznicaPLH220020, Bezlist koło Gniewowa PLH220009, Puszcza Darżlubska PLB220007
  3. Park Krajobrazowy: Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK)
  4. Obszary Chronionego Krajobrazu: OCK Pradoliny Łeby-Redy, OCK Puszczy Darżlubskiej.

Rezerwat Gałęźna Góra (34 ha) położony około 2,5 km na południe od centrum Wejherowa jest rezerwatem leśnym, który oprócz dobrze zachowanych zbiorowisk leśnych, chroni również pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska i cmentarzyska kurhanowe Zamkowej Góry. Utworzony w 1990 roku w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Las rosnący w obrębie rezerwatu to głównie kwaśna i żyzna buczyna niżowa oraz lasy łęgowe z przewagą łęgu jesionowego. Spośród występujących tu 250 gatunków roślin naczyniowych, 9 podlega ochronie częściowej: centuria pospolita, storczyki: gnieźnik leśny, listera jajowata, podkolan zielonawy, storczyk plamisty, paproć podrzeń żebrowiec, wawrzynek wilczełyko, oraz widłaki – widłak jałowcowaty i wroniec widlasty. Występuje tu także m.in. jaskier kaszubski, który znajduje się na liście zagrożonych gatunków Pomorza Zachodniego.

Rezerwat Lewice (23 ha, zwany też Bagno Biała). Znajduje się w niewielkiej odległości od rezerwatu poprzedniego, w kierunku południowo-zachodnim. Jest rezerwatem torfowiskowym utworzonym w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w celu ochrony dobrze zachowanych torfowisk wysokich i przejściowych z roślinnością mszarną, położonych w wytopiskach moreny dennej. Torfowiska te otacza bór bagienny i brzezina bagienna. Najcenniejszym elementem powołanego w 1988 roku rezerwatu są trzy zespoły roślinne na niezadrzewionej części torfowiska z klasy mszarów: mszar dolinkowy, mszar przygiełkowy oraz wysokotorfowiskowy mszar kępowy. Na terenie rezerwatu stwierdzono ponad 190 gatunków roślin naczyniowych, 27 gatunków mszaków i 43 gatunki porostów. Występują tu 3 gatunki roślin naczyniowych podlegających ochronie ścisłej (rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, wrzosiec bagienny) oraz 4 gatunki podlegające ochronie częściowej (bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy, widłak jałowcowaty, widłak goździsty). Stwierdzono także 2 gatunki mszaków podlegające ochronie ścisłej, 20 gatunków mszaków podlegających ochronie częściowej”.