Cele stowarzyszenia:

 1. wszechstronny rozwój kulturowy i społeczny Pomorza i powiatu wejherowskiego;
 2. kształtowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Pomorza i Powiatu wejherowskiego;
 3. rozwijanie kaszubsko-pomorskiej specyfiki kulturowej;
 4. kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Kaszub;
 5. szerzenie znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich;
 6. dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. pielęgnowanie i rozwój języka kaszubskiego;
 2. prowadzenie działalności związanej z tworzeniem i popularyzacją wartości regionalnych;
 3. prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 4. wspieranie nauki, oświaty i wychowania;
 5. popularyzację sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 6. upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;